Beleidsadvisering

Lex Integra verzorgt juridische en beleidsmatige advisering in algemene en specifieke zin.

Specifieke deskundigheid is aanwezig op de volgende wets- en rechtsgebieden:

  •  Algemene Wet Bestuursrecht
  •  Ambtenarenwet en Militaire Ambtenarenwet en daaraan gerelateerde rechtspositionele procedures (waaronder bezwaar en beroep)
  •  Klachtrecht en Klachtprocedures
  •  (Militair) Straf- en Tuchtrecht
  •  Wet Openbaarheid van Bestuur
  •  Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2017
  •  Humanitair Oorlogsrecht / Verdragen van Genève

De beleidsmatige advisering richt zich met name op algemene en specifieke vraagstukken van personeelsbeleid en integriteit, in het bijzonder bij landelijke en decentrale overheidsinstanties.

Beleidsadvisering Lex Integra

Call Now Button